Aydınlatma Metni

AYDINLATMA METNİ
 
Jager Diamond Kuyumculuk Ltd. Şti. (“Jager Diamond”), mağazamızdan veya https://www.jagerdiamond.com/ alan adlı internet sitemiz üzerinden yapacağınız alışverişler kapsamında çeşitli kişisel verilerinizi elde etmektedir. Bu kapsamda Jager Diamond, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca ‘veri sorumlusu’ addedilmekte olup, KVKK’nın 10. Maddesi uyarınca işbu Aydınlatma Metni’ni dikkatinize sunarız.

1- Veri Sorumlusu
Ticaret Unvanı    Jager Diamond Kuyumculuk Ltd. Şti.
Adres    Alemdar Mah. Molla Fenari Sok. No:38 Fatih/İSTANBUL
İnternet sitesi    https://www.jagerdiamond.com.tr
Tel    0532 292 3496
 MERSİS    0483128062100001
 
2.İşleme Amaçları
Alışveriş esnasında internet sitemiz veya müşteri bilgi kartı vb. aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, ancak açık rızanız ya da KVKK’nın 5/2 maddesinde belirtilen hukuka uygunluk hallerinden birinin varlığı halinde işlenmektedir:
KVKK’nın 5/2 maddesi kapsamında kanunlarda açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması nedeniyle Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, İş Kanunu, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve bunların ikincil düzenlemeleri kapsamındaki hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve sizlerden gelen talep ve şikâyetlerin değerlendirilerek çözüme kavuşturulması,
KVKK’nın 5/2 maddesi kapsamın ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması nedeniyle sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için kimliğiniz ifşa edilmeden istatistik dâhil gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi, veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalama/yedeklemenin gerçekleştirilmesi ve Jager Diamond lokasyonları ve mağazalarında kameralar aracılığı ile güvenliğin sağlanabilmesi,
KVKK’nın 5/2 maddesi kapsamında sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması nedeniyle internet sitemizde yer alan üyeliğin tesis edilebilmesi, Jager Diamond’ dan aldığınız ürün ve/veya hizmetin yerine getirilmesi (kredi kartı veya mail order formu vb. aracılığıyla ürün bedelinin alınması, fatura/fiş kesilmesi, kargo ile gönderim yapılması satış sonrası tamir gibi faaliyetlerin yerine getirilmesi vb.), Jager Diamond internet sitesi üyelikleri ile ilgili bildirimlerin (yenileme, sona erme vb.) yapılması, üyelik ve/veya iade koşullarında olabilecek değişiklik, yeniliklerin bildirilmesi
KVKK’nın 5/1 maddesi kapsamında açık rıza vermeniz koşuluyla Jager Diamond etkinlikleri ve doğum günü kutlaması gibi özel gün ve koleksiyonlara ilişkin bilgilendirmeler ve indirimler de dâhil olmak üzere daha etkin bir şekilde iletişim kurulabilmesi ve/veya kişisel verilerin Şirket’in kullandığı sunucusu yurtdışında bulunan yazılım ve sistemler üzerinden yurtdışına aktarılması amaçlarıyla işlenebilecektir.

3.İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda,
Anlaşmalı olunan yurtiçi ve/veya yurtdışında bulunan kargo ve gümrük firmalarına,
Sunucusu yurtdışında bulunan yazılım programlarına ve ortak müşteri yönetim sistemi kullandığımız bayilere,
Banka ve elektronik ödeme kuruluşları, hukuki ve mali danışmanlık hizmeti veren firmalara,
Müşterilerimize zaman zaman gönderdiğimiz iletişimler ve hediyeler için çalıştığımız iş ortaklarımıza
https://www.jagerdiamond.com/ alan adlı internet sitesi için Jager Diamond’ ın anlaşmalı olduğu yurtiçi ve/veya yurtdışında bulunan aracı hizmet sağlayıcı firmalara
Gerektiği takdirde yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara aktarılabilecektir.

 4.Kişisel Verileri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Yukarıda sayılan amaç ve sebeplerle işlemekte olduğumuz kişisel verileriniz internet sitesine üyelik başvurunuz esnasında, üyeliğiniz boyunca veya üye olmadan alışverişe devam etmeniz durumunda alışveriş esnasında elektronik ortamda, mağazalarımızdan alışveriş yaparken müşteri bilgi kartı, tamir formu ile yazılı olarak veya çeşitli iletişim kanalları üzerinden karşılıklı olarak iletişime geçmemiz halinde veya kameralar aracılığıyla fiziki ortamda yazılı veya sözlü olarak toplanmaktadır.

5.İlgili Kişinin Hakları
İlgili kişi olarak, tarafımıza başvurarak kendinizle ilgili;
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
KVKK madde 7 çerçevesinde kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltildiğinin veya KVKK madde 7 kapsamında kişisel verilerin silindiğinin ve yok edildiğinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.
Kişisel verilerinizle ilgili olarak, KVKK madde 11 kapsamında yukarıda açıklanan haklarınızdan herhangi birini kullanmak istediğiniz takdirde, aşağıda belirttiğimiz şekillerde yazılı olarak linkinde yer alan formu tarafımıza ulaştırarak Şirketimize başvurabilirsiniz.
Şirket’in Alemdar Mahallesi Molla Fenari Sokak No:38 Fatih-İSTANBUL adresine noter veya iadeli taahhütlü posta aracılığıyla göndererek,
Şirket’in ………………[email protected] kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine e-posta göndererek,
[email protected] alan adlı elektronik posta adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da sizin tarafınızdan Şirketimize daha önce bildirilen ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak göndereceğiz e-posta ile
Jager Diamond bu kapsamdaki taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracak ve yazılı veya elektronik ortamdan tarafınız ulaştırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret alınabilecektir.
Bununla beraber, kişisel verilerinizle ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri her zaman [email protected] adresine elektronik posta yoluyla veya bizzat Alemdar Mahallesi Molla Fenari Sokak No:38 Fatih İstanbul adresine gelerek bildirebilirsiniz.
 
KVKK BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ
 
Loading...